09/11/16
Mrlee

DMAX là hàm thông dụng dùng để tìm giá trị lớn nhất của trường dữ liệu (Field) nằm trong cơ sở dữ liệu (database) thỏa mãn điều kiên cho trước (Criterial).

Hướng dẫn sử dụng hàm DMAX

Cú Pháp: =DMAX(Database, Field, Criterial)

Ví dụ: Ta có danh sách bảng điểm học sinh (hình dưới), bài toán đặt ra là tìm điểm lớn nhất của học sinh học lớp 12A2

Để tìm điểm lớn nhất của học sinh học lớp 12A2 tại ô D12 chúng ta gõ công thức =DMAX(B5:D11,D5,C5:C6) hoặc =DMAX(B5:D11,"Điểm",C5:C6)

Việc áp dụng hàm DMAX tùy thuộc vào từng hoàn cảnh thích hợp để bạn có thể lấy được giá trị lớn nhất của hàng/cột theo điều kiện nhất định.Hàm DMAX được sử dụng nhiều trong việc thống kê, bảng tính.

 

Tags: