09/11/16
Mrlee

Count là hàm tính thống kê của các ô và được sử dụng phổ biến trên Excel. Hàm Count đơn giản và dễ sử dụng, rất nhiều bài toán đưa ra cần sử dụng đến hàm Count để có thể nhanh chóng cho ra kết quả. Trong bài viết này thuthuattienich.vn sẽ hướng dẫn bạn chi tiết cách sử dụng hàm Count.

Cú pháp: COUNT(vùng chọn ô để đếm)

Ý nghĩa hàm Count: Tính tổng các ô chứa dữ liệu số trong vùng được chọn

Ví dụ: Trong Excel mình có văn bản như hình dưới

Bài toán đặt ra là sử dụng hàm COUNT đếm số học sinh đỗ, những học sinh không đỗ có ký hiệu là "truot"

Cách làm: để đếm số học sinh đỗ tại ô C16 chúng ta gõ công thức =COUNT(C5:C15)

Kết quả ta sẽ thấy có 6 người qua và hiển thị số 6 tại ô C16

Vậy là mình đã hướng dẫn bạn cách sử dụng hàm COUNT trong Excel rồi đấy, bạn có thể sử dụng hàm COUNT kết hợp vưới một số hàm khác vì nó sẽ giúp bạn thống kê được linh hoạt và dễ dàng hơn. 

Tags: